โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน CEO-SCR V 4.0

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ, โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
Tagged , , , , , , , , , , ,

CEO-SCR V 4.0
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
Thai ID Smart Card Reader (CEO-SCR V 4.0)
…………………………………..
• โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
• รับเขียนโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
• รับจ้างเขียนโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชน
• จัดทำระบบอ่านบัตรประชาชน
…………………………………..
• Read more >> ……………..

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ CEO-SCR V 5.0

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ, โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
Tagged , , , , , , , ,

CEO-SCR V 5.0
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
Thai ID Smart Card Reader and Auto Fill Form (CEO-SCR V 5.0)
…………………………………..
• โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
• รับเขียนโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์ม auto
• รับจ้างเขียนโปรแกรมกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชน
• จัดทำระบบอ่านบัตรประชาชน
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

KM-V6
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
knowledge management (CEO-KM V6.0)
…………………………………..
• โปรแกรมองค์ความรู้ Knowledge Management
• รับเขียนโปรแกรมบริหารจัดการองค์ความรู้
• โปรแกรม KM รับจ้างเขียนโปรแกรมองค์ความรู้
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการระบบองค์ความรู้ KM
• จัดทำระบบสารสนเทศ องค์ความรู้ KM
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , , , , ,

CEO-HRM V 5.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management (CEO-HRM V 5.0)
…………………………………..
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล
• โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HRM
• จัดทำระบบสารสนเทศ Human Resource
• รับเขียนโปรแกรม HR
• รับจ้างเขียนโปรแกรม HR
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , , ,

CEO-EDOC V5.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Documents Management System (CEO-EDOC V 5.0)
…………………………………..
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
• รับจ้างเขียนโปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
• รับทำโปรแกรม E-Documents
• รับออกแบบระบบการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
• รับทำโปรแกรมจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , , , ,

CEO-TAX V 4.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี
Electronic Documents Management System (CEO-TAX V 4.0)
…………………………………..
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี
• รับจ้างเขียนโปรแกรมการจัดเก็บภาษี
• รับทำระบบสารสนเทศจัดเก็บภาษี
• รับออกแบบระบบการบริหารการเก็บภาษี
• จัดทำโปรแกรมการจัดเก็บภาษี
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , , , ,

CEO-CNM V 4.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน
Electronic Documents Management System (CEO-CNM V 4.0)
…………………………………..
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน
• รับจ้างเขียนโปรแกรมหนังสือเวียน
• รับทำระบบหนังสือเวียน
• รับออกแบบระบบการบริหารจัดการหนังสือเวียน
• จัดทำโปรแกรมระบบหนังสือเวียน
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจองห้องประชุม

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , , , ,

CEO-MBM V 4.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจองห้องประชุม
Electronic Documents Management System (CEO-MBM V 4.0)
…………………………………..
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจองห้องประชุม
• รับจ้างเขียนโปรแกรมจองห้องประชุม
• รับทำระบบซอฟต์แวร์จองห้องประชุม
• รับออกแบบระบบการจองห้องประชุม
• จัดทำโปรแกรมการบริหารจัดการการจองห้องประชุม
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้องเรียนร้องทุกข์

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , , ,

CEO-CPM V 4.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการร้องเรียนร้องทุกข์
Electronic Documents Management System (CEO-CPM V 4.0)
…………………………………..
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้องเรียนร้องทุกข์
• รับจ้างเขียนโปรแกรมการบริหารจัดการร้องเรียนร้องทุกข์
• รับทำระบบการร้องเรียนร้องทุกข์
• รับออกแบบระบบการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์
• จัดทำโปรแกรมการบริหารจัดการร้องเรียนร้องทุกข์
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเฝ้าระวังและเตือนภัย

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด
Tagged , , , , , , , , , , , , ,

CEO-PMI V 4.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเฝ้าระวังและเตือนภัย
Warning  Management System (CEO-WMS V 4.0)
…………………………………..
• ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสามารถรายงานผลได้เป็นปัจจุบัน
• รับทำระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยแสดงผลแม่นยำและถูกต้อง
• ระบบสามารถบันทึกข้อมูลภัยที่เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา
• รับพัฒนาระบบสามารถสรุปรายงานตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
• ระบบทำงานแบบ web database application
…………………………………..
• Read more >> ……………..

โปรแกรมสแกนและจัดเก็บภาพลายนิ้วมือ CEO-FRM V 4.0

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , , , , , , , ,

CEO-FRM V 4.0
โปรแกรมสแกนและจัดเก็บภาพลายนิ้วมืออ
Fringerprint Reader Management (CEO-FRM V 4.0)
…………………………………..
• โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
• รับเขียนโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
• รับจ้างเขียนโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์สแกนลายนิ้วมือ
• จัดทำระบบสแกนลายนิ้วมือ
………………………………….. • Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานซ่อม

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , , , , , , , , ,

CEO-CPM V 4.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานซ่อม
Electronic Documents Management System (CEO-CPM V 4.0)
…………………………………..
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานซ่อม
• รับจ้างเขียนโปรแกรมการบริหารจัดการงานซ่อม
• รับทำระบบจัดการงานซ่อม
• รับออกแบบระบบบริหารจัดการงานซ่อม
• จัดทำโปรแกรมจัดการงานซ่อม
…………………………………..
• Read more >> ……………..

โปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , , , , , , , ,

CEO-POS V 5.0
โปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
Sale Management [Top Sale] (CEO-POS V 5.0)
…………………………………..
• โปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
• รับจ้างเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
• รับทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
• รับออกแบบโปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
• จัดทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

โปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , , , , , , , , ,

CEO-POSF V 4.0
โปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)
Point Of Sale Fashion (CEO-POSF V 4.0)
…………………………………..
• โปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)
• รับจ้างเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)
• รับทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)
• รับออกแบบโปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)
• จัดทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)
…………………………………..
• Read more >> ……………..